Actueel

Selectief toewijzen opleidingsplekken geeft ongewenste neveneffecten

Selectief toewijzen opleidingsplekken geeft ongewenste neveneffecten

Vanuit de motie Van den Berg is verzocht tot het aanpassen van de toewijzing van opleidingsplekken in de ggz.

Het idee hierachter is dat vrijgevestigden of kleine ggz-aanbieders niet participeren aan crisisdiensten. Met deze motie is onder andere het doel om de bezetting van de crisisdiensten te verbeteren. MEERGGZ is van mening dat de aanpassing van de toewijzing van opleidingsplekken niet zal leiden tot verbetering in de bezetting van de crisisdienst.

GZ-psycholoog draait niet mee in crisisdienst
De beroepsgroepen die in de crisisdienst plaatsnemen zijn doorgaans psychiaters (i.o.), sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en klinisch psychologen. Dit zijn niet de GZ-psychologen die GZ-opleidingsplekken invullen. Daarom zal de aanpassing van de toewijzing van de opleidingsplekken niet het probleem oplossen.

Impact op kleinere ggz-instellingen
Kleine ggz-aanbieders en vrijgevestigden leiden honderden GZ-psychologen per jaar op en behandelen honderdduizenden cliënten. Als de verdeelsleutel voor de toewijzing van de opleidingsplekken wordt aangepast dan zullen met name de grote ggz-aanbieders plekken toegewezen krijgen. Dat raakt de kleinere ggz-instellingen die ook praktijkopleidingsinstelling zijn.

Complexe zorg vindt ook plaats in kleine ggz-instellingen
De motie impliceert daarbij dat alleen de geïntegreerde ggz-instellingen met crisiszorg, complexe zorg leveren. Dit is een misvatting. Complexe zorg is niet alleen crisiszorg en deze zorg wordt ook geleverd door kleinere ggz-aanbieders. 

Negatief effect op het opleidingsveld
Vorig jaar was er ook een wijziging in de toewijzingssystematiek waarbij het verplicht was om in een samenwerkingsverband te opereren. Dit werd een vereiste om opleidingssubsidie te ontvangen. De praktijkopleidingsinstellingen hebben heel veel extra inspanning moeten leveren om aan deze voorwaarde te voldoen. Aanvullende wijzigingen aan de verdeelsleutel  zal opnieuw leiden tot veel onrust in het opleidingsveld.

Voorgestelde oplossing
Een passende maatregel is om de bezetting van de crisisdienst in regionaal verband op te pakken in de gremia die al zijn opgericht. De crisisdienst heeft een regionale functie en zou gedragen moeten worden door de zorgaanbieders in de regio. Platform MEERGGZ is al in gesprek met de Nederlandse GGZ en wij roepen de psychiaters van onze leden op om waar mogelijk te participeren in de crisisdienst in hun regio.

Lees de brief die naar minister Helder is gestuurd als reactie op de motie.